اهداف کنفرانس

آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي
اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت فرهنگ و توسعه آموزش و پژوهش در علوم روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي در فضای تمام الکترونیک.
راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران.
فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف.
جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها و توجه به مقوله روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي
بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه.
ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه در علوم روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي
دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه پایدار در بخش علوم روانشناسي، علوم تربيتي و اجتماعي ، مطالعات مربوطه در اين حوزه.

حامیان علمي و رسانه ای كنفرانس
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان